Uw privacy

Wij resepecteren de privacy van de bezoekers van deze website. Wanneer u deze website bezoekt, worden van u geen andere gegevens vastgelegd, dan die welke gebruikt worden voor statistische doeleinden. Maakt u gebruik van het aanvraagformulier, dan worden de door u daar verstrekte gegevens enkel gebruikt om u zo goed mogelijk antwoord te geven.

Ze worden niet opgeslagen in een database of op andere wijze vastgelegd. Evenmin zullen ze worden gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld om informatie over u te verzamelen of aan u ongevraagd informatie toe te zenden.

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Disclaimer

Deze website is gemaakt om informatie te geven over het Noodfonds Diaconieën Amersfoort. Ondanks alle zorg die aan de samenstelling van deze website is besteed, kunnen wij nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door foutieve informatie op deze website.

Komt u op deze website informatie tegen, welke volgens u niet correct is, dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons te melden. Dit geldt tevens wanneer er volgens u, informatie op deze site staat, waarop het copyright van uzelf of anderen rust.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie&eruml;n, opnamen, of op welke andere manier dan ook, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) is geen schriftelijke toestemming vereist. Wel vragen wij u deze website als herkomst van uw citaat te vermelden.

© Stichting Kerkelijk Noodfonds Amersfoort Privacy statement / disclaimer